Svensk/engelsk ordlista Swedish/English Glossary - Sveriges

2704

Svensk författningssamling

306:En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) har, trots lagtextens utformning, ansetts vara att den tilltalade haft uppsåt till skatteundandragande (eget eller annans). RH 2005:52:Skattskyldig har påförts skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990:324). Dir. 1993:23. Beslut vid regeringssammanträde 1993-02-25. Statsrådet Bo Lundgren anför. Mitt förslag.

Skattebrottslagen riksdagen

  1. Catia product move part
  2. Aktiebolag skatt 2021
  3. Diabetes risk calculator

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen ( 1995:1669 ) om ändring i skattebrottslagen ( 1971:69 ), 2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) , 3. lag om ändring i brottsbalken (1962:700) , 4. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) , 5. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) , 6.

Inget åtal mot Gudrun Schyman Vänsterpartiet - Mynewsdesk

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. I fråga om de straffrättsliga påföljderna är de centrala straffbestämmclserna samlade i en särskild lag, skattebrottslagen, som föreslås skola ersätta den nuvarande skattestrafflagen. Huvudbrottet kallas skattebedrägeri. skattebrottslagen bör gälla i övrigt ..81 7.5 Egen betalning av 1.

SOU 2007:008 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning

Skattebrottslagen riksdagen

[1] Skattebrottslagen (1971:69) Skattebrottslagen. (1971:69) ( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet ) Arbetsdomstolens refererade avgöranden om skattebrottslagen (1971:69) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om att skattetillägg i vissa fall ska kunna tas ut vid rättelse på eget initiativ och om en motsvarande regleri ng i skattebrottslagen. Enligt nu gällande bestämmelser får skattetillägg inte tas ut om den upp ­ gifts ­ skyldige har rättat en oriktig uppgift på eget initiativ.

Skattebrottslagen riksdagen

Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i brottsbalken, 2. lag om ändring i miljöbalken, 3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 4. lag om ändring i jaktlagen (1987:259), 5. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transpor-ter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1929:147 om utländska skiljeavtal och skiljedomar m.
Favoptic stockholm portkod

Skattebrottslagen riksdagen

lag om ändring i lagen ( 1995:1669 ) om ändring i skattebrottslagen ( 1971:69 ), 2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) , 3.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Översyn av skattebrottslagen Prop. 1995/96:170.
Abdul karim

arla foods
söka nattjobb stockholm
nating vattenvaxt
ringvagen 52
vad ar spanning och strom
löneväxling skandia
skatteskuld aktiebolag konkurs

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

innehåll I propositionen föreslås, att skattebrottslagen (1971: 69), som träder såvitt nu är i fråga - att riksdagen antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971 :69). Förslaget innebär att I § skattebrottslagen kompletteras med lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket.

Lagstiftningen i riksdagen hösten 1987 SvJT

Beslut vid regeringssammanträde 1993-02-25. Statsrådet Bo Lundgren anför. Mitt förslag. Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en översyn av skattebrottslagen och sanktionssystemet i övrigt på skatte- och avgiftsområdet. Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i Skattebrottslagen (), förkortat SBL, är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 1972 och reglerar ansvar för olika skattebrott.SBL gäller skatt och om det är särskilt föreskrivet även allmän avgift som inte är skatt. [1] Skattebrottslagen (1971:69) Skattebrottslagen. (1971:69) ( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet ) Arbetsdomstolens refererade avgöranden om skattebrottslagen (1971:69) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).

Förslaget i fråga om åtalsprövningsregeln innebär att åtal för skattebrott, vårdslös skatteuppgift och skatteavdragsbrott ska få väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl, om det undandragna skattebeloppet Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut, förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda. En motsvarande reglering föreslås avseende ansvar för brott enligt skattebrottslagen. Beslut är planerat i riksdagen den 16 maj 2018, och bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Motion 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v) Motion till riksdagen 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop.