Svensk forskning om jämställdhet och skolan - En bibliografi

7725

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola - NIKK

flickors och pojkars psykosociala hälsa. Litteraturmaterialet, som är resultat av ett tidigare systematiskt genomfört urval, analyseras och sammanställs med särskilt fokus på frågor som har relevans för jämställdheten i skolan • Ett syfte är att analysera vilken betydelse dessa resultat kan ha i det svenska samhället och dess skolsystem 2017-09-18 Genom att stärka skolans befintliga jämställdhetsarbete med ett maskulinitetsperspektiv och inkludera pojkar och män för att förändra skadliga normer kan stora vinster göras för den enskilde individen och hela samhället: Pojkar och flickor får samma möjligheter att klara skolan; Skolan blir tryggare för alla; Sexuella trakasserier, mobbing och diskriminering förebyggs; Könsuppdelningen på arbetsmarknaden … Pojkar har generellt sett lägre betyg än flickor. Skillnaden brukar förklaras med att en "antipluggkultur" håller pojkarna tillbaka. Vad är antipluggkultur och vad kan man göra åt den?

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

  1. Energibalanse i kroppen
  2. Truck regler

Den självuppleda stressen har också ökat bland både flickor och pojkar, och flickor upplever stress i större utsträckning än pojkar. Orsakerna till den ökande förekomsten av psykiska problem bland unga är inte kända. En lik-artad utveckling finns i flera jämförbara länder. Jämställdhet mellan flickor och pojkar har lyfts fram som något mycket väsentligt i förskolans läroplan, Lpfö 98. I antologin beskrivs jämställdhet ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv, hur synen på pojkar och flickor förändras över tid samt vad som styr vår syn på kön och könsroller. Dessutom redovisas erfarenheter De flickor som får mest vägledning är de som upplevs göra motstånd och argumenterar mycket.

Sex- och samlevnadsfrågor i skolan Svenska och grekiska

Nordic  (författare); Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. 2008; Ingår i: Nordisk Pedagogik. - 0901-8050 .- 1504-2995. av AE Nyström · Citerat av 20 — maskulinitet, femininitet, etnicitet, social klass, pojkar, flickor.

Demokrati i svenskundervisning - GUPEA - Göteborgs

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (s. 8). 1.2. Syfte Syftet med arbetet är att studera flickor och pojkars lek i åldern 4-6 år.

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

I denna rapport sätter Michel Kimmel in den svenska diskus-sionen om pojkar och skolframgång i ett internationellt perspektiv. Skillnaden mellan de sämsta och bästa skolorna i Sverige är cirka 1,3 standardavvikelser bland flickor. Hos pojkar är samma siffra 1,7 – medan de i USA är 1,15 respektive 1,25.
Jobb angered

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

Pojkarna ber varandra om hjälp och förhör varandra. – Pojkar tänker ofta att man ska ha talang för att vara bra i skolan. Men när man pratar studieteknik får pojkarna in den synen som de flesta flickor har – att man istället blir bra i skolan.

(2008) Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. Andra aspekter som undersöktes var hur elevers självvärdering stämmer överens Den självvärderande literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors  In this survey a study is made of how the self-assessed reading, writing and oral skills of boys and girls predict grades in different subjects in compulsory nine-year schooling in Sweden. The background material for this study is a survey that was carried out in 2003 with 6,788 pupils in school year 9 (15-16 years) in Swedish all-through compulsory schools.
Fysisk teater

therése lindgren
oskarshamn kommun lovdagar
apoteket hammerdal öppettider
mekonomen verkstad visby
semester oktober sol

Demokrati i svenskundervisning - GUPEA - Göteborgs

Kursplanerna anger vilka mål som gäller för de specifika ämnena.

Publications for Joakim Samuelsson - Publication List : Epress

Denna ordning är socialt konstruerad men naturlig, förnuftig och god och bör inte ändras. maskulinitetsteorier ”som skapats för att belysa den problematiska manligheten samt 18 Christina Olin- Scheller, Artikel: Filmmänniskor och datornördar – pojkars identitetsskapande genom fiktionstexter, Marie Nordberg (Red.) Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola, (Stockholm 2008) Sid. 193 2008-04-01 Pojkar och flickor i barnlitteratur - En studie om genuskonstruktion i skönlitteratur för barn Södertörns högskola | Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap avancerad nivå | höstterminen 2012 Av: Lotta Jägare Handledare: Karin Milles flickor än pojkar som mår dåligt. Den självuppleda stressen har också ökat bland både flickor och pojkar, och flickor upplever stress i större utsträckning än pojkar. Orsakerna till den ökande förekomsten av psykiska problem bland unga är inte kända. En lik-artad utveckling finns i flera jämförbara länder. Jämställdhet mellan flickor och pojkar har lyfts fram som något mycket väsentligt i förskolans läroplan, Lpfö 98.

Den självuppleda stressen har också ökat bland både flickor och pojkar, och flickor upplever stress i större utsträckning än pojkar. Orsakerna till den ökande förekomsten av psykiska problem bland unga är inte kända.